Οικογενειακό Δίκαιο (Διεθνές & Ελληνικό)
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Εξωδικαστική Διαμεσολάβηση σε αστικές & εμπορικές υποθέσεις

Εταιρικό Δίκαιο

Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Αστικό Δίκαιο
Δίκαιο Ακινήτων (Κατασκευαστικό Δίκαιο-Μισθωτικές διαφορές)